Available courses

ارزیابی طرح های اقتصادی - اقتصاد مهندسی
Hamid Hajiebrahim

ارزیابی طرح های اقتصادی - اقتصاد مهندسی

این دوره جهت دسترسی به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.

مدیریت پروژه
Hamid Hajiebrahim

مدیریت پروژه

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.


مدیریت کیفیت
Hamid Hajiebrahim

مدیریت کیفیت

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.


پژوهش عملیاتی 1 - دکتر صحافی
دکتر مریم صحافی

پژوهش عملیاتی 1 - دکتر صحافی

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به مطالب آموزشی و آزمونهای کلاسی طراحی شده است

اصول حسابداری 1- دکتر صحافی
دکتر مریم صحافی

اصول حسابداری 1- دکتر صحافی

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.

اصول حسابداری 2 - دکتر صحافی
دکتر مریم صحافی

اصول حسابداری 2 - دکتر صحافی

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.تحقیق در عملیات 3- دکترحاجی ابراهیم
Hamid Hajiebrahim

تحقیق در عملیات 3- دکترحاجی ابراهیم

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.


تحقیق در عملیات 2 - دکتر حاجی ابراهیم
Hamid Hajiebrahim

تحقیق در عملیات 2 - دکتر حاجی ابراهیم

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.


تحقیق در عملیات 1  - دکتر حاجی ابراهیم
Hamid Hajiebrahimدکتر مریم صحافی

تحقیق در عملیات 1 - دکتر حاجی ابراهیم

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است


مدیریت رفتار سازمانی
Hamid Hajiebrahim

مدیریت رفتار سازمانی

این دوره آموزشی رایگان جهت دسترسی مستقیم و سریع دانشجویان به منابع و ارتباط با اساتید ذیربط طراحی شده استزبان تخصصی
Hamid Hajiebrahim

زبان تخصصی

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.مدیریت منابع انسانی
Hamid Hajiebrahim

مدیریت منابع انسانی

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.کاربرد کامپیوتر
Hamid Hajiebrahimدکتر مریم صحافی

کاربرد کامپیوتر

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.مکاتبات - دکتر حاجی ابراهیم
Hamid Hajiebrahim

مکاتبات - دکتر حاجی ابراهیم

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.

مدیریت استراتژیک
Hamid Hajiebrahim

مدیریت استراتژیک

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
Hamid Hajiebrahim

فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

دوره فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها در قالب تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015


این دوره تحت اعتبار StineCert برگزار می گردد و دارای گواهینامه بین المللی می باشدحسابداری مدیریت
Hamid Hajiebrahimدکتر مریم صحافی

حسابداری مدیریت

این دوره آموزشی رایگان جهت دسترسی مستقیم و سریع دانشجویان به منابع و ارتباط با اساتید ذیربط طراحی شده است

هزینه های کیفیت
Hamid Hajiebrahim

هزینه های کیفیت

این دوره تحت اعتبار StineCert.com برگزار و گواهی می گردد

سیستم های اطلاعاتی مالی
Hamid Hajiebrahim

سیستم های اطلاعاتی مالی

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به  مطالب آموزشی و ارایه تمرینات طراحی شده است.پژوهش عملیاتی 2 - دکتر صحافی
دکتر مریم صحافی

پژوهش عملیاتی 2 - دکتر صحافی

این دوره جهت دسترسی دانشجویان به مطالب آموزشی و آزمونهای کلاسی طراحی شده است

مستند سازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت
Hamid Hajiebrahim

مستند سازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت

دوره تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015


این دوره تحت اعتبار StineCert برگزار می گردد و دارای گواهینامه بین المللی می باشد

WordPress
مهندس امیررضا کولیوند

WordPress

این آزمون تحت اعتبار StineCert سوئیس برگزار می گردد.